podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl » Ukraina - wiza, ambasady, przepisy
reklama

Ukraina - wiza, ambasady, przepisy

Kijów     
ukraina
Ukraina - podróże do UkrainyUkraina - mapa krajuUkraina - spis artykułów i galeriiUkraina - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeUkraina - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaUkraina - szczepienia, zdrowie, poradyUkraina - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EUROUkraina - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCOUkraina - przewodniki, mapy, atlasy
Wiza, przepisy wjazdowe
Obywatele RP wjeżdżają na tery­to­rium Ukrainy na podstawie ważnego paszportu, bez ko­nieczności posiadania wizy wjazdowej. Na granicy otrzymują tzw. dokument migracyjny (rejestracyjny), na którego podstawie mogą przebywać na terytorium Ukrainy do 90 dni w ciągu 6 miesięcy z możliwością pobytu 90 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy (uwaga: należy zachować ów dokument aż do wyjazdu z Ukrainy; w razie jego zagubienia służby graniczne mogą żądać zapłacenia kary).
Informacje dla kierowców
Odnotowujemy liczne przypadki kwestionowania przez ukraińskich celników i milicję drogową innych niż oryginalne tabliczek znamionowych (z nu­merami fabrycznymi) w samochodach obywateli RP. Właściciele samochodów mających legalne zastępcze tabliczki znamionowe, montowane przez stacje diagnostyczne na podstawie decyzji organu rejestrującego, powinni mieć stosowne zaświadczenia, przetłumaczone na język ukraiński. Uprzedzamy jednak, że nawet takie zaświadczenie nie zawsze jest honorowane. Ostrze­gamy, że gdy tabliczki są nieczytelne, noszą ślady przeróbek lub samodzielnego mocowania, pojazd może zostać zatrzymany, a przeciwko właścicielowi może być wszczęte postępowanie karne. W skrajnych przypadkach dochodzi nawet do orzeczenia przepadku samochodu.

Przypominamy także, iż obywatele RP wjeżdżający na terytorium Ukrainy cudzym samochodem powinni mieć przetłumaczoną na język ukraiński umowę użyczenia, sporządzoną przez polskiego notariusza.

Podróżowanie po Ukrainie samochodem wymaga dobrej znajomości miejscowych dróg. Należy wystrzegać się jazdy po zmroku. Brak tu drogowskazów, oznakowania miejscowości i dróg, a złe oznakowanie ulic bardzo utrudnia orientację w miastach. Stan dróg jest bardzo zły. Na ulicach miast (np. we Lwowie i w Odessie) nierzadkim widokiem są duże dziury,
a chwila nieuwagi kierowcy może zakończyć się poważ­nym uszkodzeniem samochodu (na trasach dojazdowych i dro­gach międzynarodowych jest bardzo mało warsztatów naprawczych). Bardzo częstym powodem wypadków i stłuczek jest zła nawierzchnia dróg, szczególnie zimą i wiosną (dużo kamieni i żwiru, które mogą rozbić szyby samochodowe
i reflek­tory). Kierowcy powinni szczególnie uważać, zwłaszcza o zmro­ku i w nocy, na pieszych i rowerzystów poruszających się bez odpowiedniego oświetlenia poboczami dróg, wkraczających na jezdnię w celu zatrzymania przejeżdżających samochodów. Zale­ca się
w związku z tym bezwzględne przestrzeganie ograniczeń prędkości we wskazanych miejscach.

W przypadku stłuczki samochodowej należy wezwać milicję drogową i nie opuszczać miejsca zdarzenia (nie zmieniać położenia aut, nie zjeżdżać na pobocze). W praktyce milicja drogowa podczas spisywania protokołu orzeka o winie strony, która brała udział w kolizji, i akta sprawy przekazuje do właściwego sądu. Gdy za winnego uznany zostanie cudzo­zie­miec, milicja zatrzymuje prawo jazdy i wydaje w zamian tymcza­sowe, które uprawnia jedynie do poruszania się po terytorium Ukrainy. W przypadku winy kierowcy polskiego i roszczeń po­szko­do­wanego obywatela Ukrainy należy wszcząć postępowanie z tytułu posiadanej zielonej karty.

Aby uniknąć zatrzymywania i przewlekłych rozpraw w sądzie, cudzoziemcy spisują umowy
z poszkodowanymi o braku z ich strony roszczeń materialnych i moralnych – po wcześniejszym uzgodnieniu wysokości kwoty, jaką sprawca kolizji płaci poszkodowanemu. Jeżeli milicja orzeka, że sprawa dotycząca kolizji drogowej ma trafić do sądu, funkcjonariusze obowiązani są sporządzić trzy protokoły (jeden piszą milicjanci, drugi – poszko­dowany, a trzeci – sprawca wypadku).

Obywatel RP ma prawo przebywać na Ukrainie do 180 dni, sa­mo­chód zaś może użytkować do 60 dni. Po tym okresie samochód musi opuścić terytorium Ukrainy albo należy dokonać odprawy czasowej (w przypadku legalnego prawa do pracy, kontraktu itp.).
Na Ukrainie istnieje co prawda pomoc drogowa, lecz jej sieć jest bardzo ograniczona (działa jedynie w obrębie dużych miast, pod różnymi numerami telefonów).


Należy również zaznaczyć, iż ukraińska milicja ostrzega przed przedstawicielami kozackich organizacji, których patrole ekologiczne zatrzymują kierowców (najczęściej obcokrajowców), żądając od nich opłat. Zatrzymanie pojazdu na żądanie patroli kozackich nie jest obowiązkowe. Przedstawiciele takich formacji nie mają prawa do dokonywania kontroli ekologicznych pojazdów, spisywania protokołów administracyjnych, nakładania jakichkolwiek kar. Patrole kozackie wykonują swoje działania poruszając się prywatnymi środkami transportu, w odzieży służbowej, przypominającej wyglądem odzież pracowników DAI (milicji drogowej).
Podróżowanie po kraju
Rezerwując noclegi, należy korzystać ze sprawdzonych ofert i zawsze pytać, czy jest ciepła woda i toaleta. Wybierając nocleg poza obszarem wielkich miast, warto pamiętać o zaopatrzeniu się w środki czystości, przybory toaletowe, ręczniki. W przypadku podróży zimą należy się koniecznie upewnić, czy budynek lub mieszkanie ma autonomiczne ogrzewanie. Ogrzewanie miejskie włączane jest późną jesienią (od 15 października), są przerwy w dostawie wody i prądu. Warunki sanitarne w hotelach (teatrach, operach itp.) są bardzo zróżnicowane i należy raczej przygotować się na zaniedbane toalety. Nie dotyczy to luksusowych jak na tutejsze warunki mieszkań, bądź bardzo drogich hoteli. Nie należy pić wody z kranu, gdyż nadaje się ona jedynie do celów technicznych. Toalet publicznych w miastach jest bardzo mało i są odpłatne (od 50 kopiejek do 1 UAH).

Pojazdy komunikacji miejskiej nie jeżdżą według rozkładów. Na Ukrainie można korzystać
z tramwajów, trolejbusów, autobusów, także prywatnych minibusów (tzw. marszrutki, dla kilkunastu osób). Cena biletów tramwajowych i trolejbusowych to 50 ko­piejek, a minibusów – od 1 do 2 UAH; kupuje się je bezpośrednio u biletera, a w minibusie – u kierowcy.
W Kijowie i Charkowie funkcjonuje również metro, które w Kijowie kosztuje 1,70 UAH, natomiast w Charkowie 1,50 UAH za prze­jazd w dowolnym kierunku i czasie do momentu opuszczenia stacji metra, poza rejon bramek przy wejściu. Sieć metra jest dość dobrze oznaczona, a pociągi jeżdżą punktualnie. Metro jest czynne od 5.40 do 0.10. Podróżując koleją, należy sprawdzić, kiedy kursują pociągi do danego miasta i czy są wolne miejsca
(w przypadku pociągów do większych miast i pociągów międzynarodowych bilety należy kupować z wyprzedzeniem). Obowiązuje letni i zimowy rozkład jazdy. Zakup biletów
w pociągach podmiejskich nie wymaga szczególnego postępowania.
Przepisy celne
. Cudzoziemcy mogą swobodnie wwozić na Ukrainę i wywozić z jej terytorium kwotę do 10 000 euro, deklarując ją ustnie. Kwotę wyższą niż 10 000 euro należy natomiast zadeklarować pisemnie, przy czym wywożąc ją należy przedstawić dokumenty
z banku potwierdzające wypłatę kwoty przekraczającej 10 000 euro. Podobnie ukraińską walutę hrywnę można, deklarując ustnie, wwozić i wywozić w wysokości do 15 000. Kwotę od 15 000 do 50 000 hrywien należy deklarować pisemnie. Kwotę powyżej 50 000 hrywien można wywozić jedynie za pozwoleniem Narodowego Banku Ukrainy.

Niestety na granicy urzędnicy celni często w dowolny sposób interpretują przepisy celne, dlatego można się spotkać z próbami wymuszeń i konfiskatą wwożonych czy też wywożonych towarów. W każdym z takich przypadków należy żądać okazania podstawy prawnej oraz pokwitowania za „rzeczy zajęte do kontroli celnej”.
Bezpieczeństwo
Ogólnie stan bezpieczeństwa na Ukrainie jest niezły, a w większych miastach dobry. W drogich sklepach, bankach, kantorach zawsze jest ochrona. Niestety, zdarzają się przypadki wymuszania pieniędzy od obywateli polskich pod­ró­żujących po Ukrainie przez milicję drogową, dlatego za każ­dym razem należy żądać pokwitowania za mandat. W razie zagubienia dokumentów bądź ich zatrzymania trzeba się doma­gać „zaświad­czenia” potwierdzającego zaistniałą sytuację, z wy­ka­zem skra­dzionych bądź zagubionych dokumentów i przedmiotów.

Po zapadnięciu zmroku należy unikać miejsc odległych od centrów miast, nie należy spożywać alkoholu z przypadkowo spotkanymi osobami i zawsze trzeba mieć ze sobą dokumenty potwierdzające tożsamość i miejsce pobytu. W przypadku zatrzymania przez milicję po dopro­wadzeniu do komisariatu należy bezwzględnie żądać protokołu z zatrzymania z adnotacją o jego przyczynach.
Przydatne informacje
• Urzędy pracują 5 dni w tygodniu (poniedziałek–piątek) od godz. 8.00 lub 9.00 do 17.00 lub 18.00. Tradycyjnie w urzę­dach jest przerwa obiadowa w godz. 12.00–13.00 lub 13.00–14.00. Sklepy w większości pracują również w sobotę, w niedzielę i w święta.

• Językiem urzędowym na Ukrainie jest ukraiński. W tym języku urzędy prowadzą korespondencję, a także wydawane są doku­menty urzędowe. Jest to oficjalny język wykładowy na uniwer­sytetach i w szkołach. Jednak mieszkańcy stolicy, obwodów wschodnich i Krymu rozmawiają na co dzień w większości w języku rosyjskim.
Na terytorium całej Ukrainy w sklepach, urzędach i miejscach użyteczności publicznej można swobodnie poro­zumiewać się po rosyjsku. W języku rosyjskim nadawanych jest też wiele programów radiowych i telewizyjnych, również w tym języku dostępna jest prasa codzienna.

• Numer kierunkowy z Ukrainy do Polski: 00 48 + numer kierunkowy miasta + numer abonenta. Numer kierunkowy z Polski na Ukrainę: 00 380 + numer kierunkowy miasta + numer abonenta.
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Ambasada RP w Kijowie
ul. Jarosławiw Wał 12, 01034 Kyiv-34 Ukraina
tel.: (00-380 44) 230 07 00
fax: (00-380 44) 270 63 36
e-mail: ambasada@polska.com.ua
www.kijow.polemb.net

Konsulat Generalny RP w Kijowie
01034 Kijów ul. B. Chmielnickiego 60
tel.: (00-38044) 284 00 33
fax: (00-38044) 234 99 89
e-mail: konsulat@polska.com.ua
www.kijowkg.polemb.net

Konsulat Generalny RP we Lwowie
(sprawy wizowo-paszportowe, obywatelstwa, repatriacji i legalizacji dokumentów)
ul. Iwana Franki 110, 79011 Lwów
tel.: (00-380 32) 297 08 61 do 4
fax: (00-380 322) 760 974
e-mail: konsulat@mail.lviv.ua
www.konsulat.lviv.ua

Konsul Generalny
(sprawy prawne, opieki konsularnej, kultury, nauki oraz wypłaty rent)
ul. Kociubińskiego 11a m 3, 79011 Lwów
tel.: (00-380 322) 729 301
Telefon/fax: (00-380 32) 298 67 38
e-mail: konsulat2@mail.lviv.ua
www.konsulat.lviv.ua

Konsulat Generalny RP w Charkowie
61002 Charków, ul. Artioma 16
tel.: (00-380 57) 75 78 801
fax: (00-380 57) 75 78 804
e-mail: kgrp@kharkov.ukrtel.ua
www.charkowkg.polemb.net

Konsulat Generalny w Łucku
43016 Łuck, ul. Katedralna 7
tel.: (00-380332) 77 06 10 do 12, 77 00 44
fax: (00-380332) 77 06 15
e-mail: konsulat@konsulat.lutsk.ua
www.luckkg.net

Konsulat Generalny w Odessie
65014 Odessa, ul. Uspienska 2/1
tel.: (00-38048) 722 56 96; 722 60 03
fax: (00-38048) 722 77 01
e-mail: sekretariat@paco.odessa.ua
www.odessakg.polemb.net
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Ukrainy
Al. Jana Chrystiana Szucha 7
00-580 Warszawa
tel.: (0-22) 629 34 46, 622 47 97
fax: (0-22) 629 81 03
emb_pl@mfa.gov.ua
www.ukraine-emb.pl

Biuro Handlowo-Ekonomiczne
tel./fax: 622 47 43